Zammys MH
080906 MH-beskrivning SCK Södra lo i Osby. Beskrivare:  Margaretha Carlsson

1a. KONTAKT / Hälsning

 • Avvisar kontakt – morrning och /eller bitförsök

 • Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan

 • Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

 • Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

 • Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT / Samarbete

 • Följer ej med trots upprepade försök att locka

 • Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll
 • Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig

 • Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar och gnäller

1c. HANTERING

 • Avvisar. Morrar och /eller biförsök

 • Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

 • Accepterar är neutral

 • Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

 • Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a. LEK 1 / Leklust

 • Leker ej
 • Leker ej, men visar intresse

 • Leker – startar långsamt men blir aktiv

 • Leker aktivt, startar snabbt

 • Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1 / Gripande

 • Griper ej

 • Griper ej, nosar på föremålet

 • Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 • Griper direkt med hela munnen

 • Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK 1 / Dragkamp

 • Biter ej

 • Biter försiktigt, släpper, håller, drar  ej emot

 • Biter – drar emot, släpper, tar om

 • Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

 • Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3a. FÖRFÖLJANDE

 • Startar ej

 • Startar men avbryter
 • Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

 • Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet (bägge gångerna)

 • Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. GRIPANDE

 • Nonchalerar bytet / springer ej fram (2:a gången)

 • Griper ej, nosar på föremålet

 • Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 • Griper direkt, släpper (1:a gången)

 • Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder

4.  AKTIVITET

 • Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

 • Är uppmärksam och lugn – står, sitter
  eller ligger

 • Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 • Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar

 • Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a. AVSTÅNDSLEK / Intresse

 • Engageras ej av figuranten. Ointresserad

 • Kontroll. Avbrott kan förekomma

 • Intresserad. Följer figuranten utan avbrott

 • Intresserad vill iväg. Enstaka startförsök
 • Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. AVSTÅNDSLEK / Hot/Agg

 • Inga skall eller morrningar

 • Enstaka skall och / eller morrningar under mom 1 del

 • Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 del

 • Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 och 2 del

5c. AVSTÅNDSLEK / Nyfikenhet

 • Går ej fram till figuranten. Ointresserad

 • Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet

 • Går fram när figuranten ger sig till känna

 • Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
 • Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. AVSTÅNDSLEK / Leklust

 • Visar inget intresse

 • Leker ej men visar intresse

 • Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

 • Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

 • Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e. AVSTÅNDSLEK / Samarbete

 • Visar inget intresse

 • Blir aktiv men avbryter

 • Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
 • Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant

 • Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. ÖVERRASKNING / Rädsla

 • Stannar, kort stopp

 • Hukar sig och stannar

 • Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

 • Flyr högst 5 meter

 • Flyr mer än 5 meter

6b. ÖVERRASKNING / Hot/Agg

 • Visar inga hotbeteenden

 • Visar enstaka hotbeteenden
 • Visar flera hotbeteenden under längre tid

 • Visar flera hotbeteenden och någon attack

 • Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. ÖVERRASKNING / Nyfikenhet

 • Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

 • Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

 • Går fram till overallen när föraren står bredvid

 • Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

 • Går fram till overallen utan hjälp

6d. ÖVERRASKNING / Kvarstående rädsla

 • Ingen tempoförändring eller undanmanöver
 • Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna

 • Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

 • Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

 • Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

6e. ÖVERRASKNING / Kvarstående intresse

 • Inget intresse för overallen

 • Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

 • Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

 • Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand

 • Biter i/lek mot overallen vid två eller fler passager

7a. LJUDKÄNSLIGHET / Rädsla

 • Stannar, kort stopp

 • Hukar sig och stannar

 • Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

 • Flyr högst 5 meter
 • Flyr mer än 5 meter

7b. LJUDKÄNSLIGHET / Nyfikenhet

 • Går inte fram

 • Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

 • Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

 • Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående rädsla

 • Ingen tempoförändring eller undanmanöver

 • Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

 • Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

 • Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
 • Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående intresse

 • Inget intresse för ljudkällan

 • Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

 • Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

 • Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

 • Biter i/leker mot skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN / Hot/Agg

 • visar inga hotbeteenden

 • Visar enstaka hotbeteenden

 • Visar flera hotbeteenden under längre tid
 • Visar flera hotbeteenden och någon attack

 • Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN / Kontroll

 • Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig

 • Tittar till mot spökena då och då

 • Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

 • Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

 • Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN / Rädsla

 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

 • Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d. SPÖKEN / Nyfikenhet

 • Går fram när föraren tagit av figurants förklädnad

 • Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden

 • Går fram till spöket när föraren står bredvid

 • Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet

 • Går fram till spöket utan hjälp

8e. SPÖKEN / Kontakt

 • Avvisar eller undviker kontaktförsök

 • Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan
 • Besvarar kontakt när figurant bjuder

 • Tar kontakt själv. Balanserad

 • Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a. LEK 2 / Leklust

 • Leker ej

 • Leker ej, men visar intresse

 • Leker-startar långsamt men blir aktiv

 • Leker aktivt, startar snabbt

 • Leker mycket aktivt, startar mycket
  snabbt

9b. LEK 2 / Gripande

 • Griper ej
 • Griper ej direkt, nosar först på föremålet

 • Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 • Griper direkt med hela munnen

 • Griper direkt, hugger föremålet

10.  SKOTT

 • Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

 • Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad
  aktivitet

 • Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet
 • Avbryter aktivitet låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

 • Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter eller tydliga flykttendenser/avstår skott

© Copyright Zting.se - Skapad av Swerix web & design